Iestādes vīzija:

Mūsdienīga, droša, uz attīstību orientēta pirmsskolas iestāde. Veseli, zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni. Profesionāli, sirdsgudri skolotāji. Līdzatbildīgi, pozitīvai komunikācijai atvērti vecāki.

Iestādes misija:

Laikmetīga iestāde, kurā tiek sekmēta bērna vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta un likti pamati turpmākās izglītības kvalitatīvai apguvei.

Iestādes darbības pamatmērķis:

Īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un bērna personīgo izaugsmi.