• Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), kuru īstenojam latviešu valodā.
• Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121), kuru īstenojam bilingvāli – latviešu un krievu valodā.
• Interešu izglītības pulciņa programma ”Skani, skani, valodiņa” (latviešu folklora 6-7 gadus veciem bērniem).

Papildus licencētajām izglītības programmām bērnu tālākai attīstībai tiek piedāvātas interešu izglītības pulciņu maksas nodarbības:
• Sporta dejas;
• Basketbols.

Lai īstenotu MK 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu
paraugiem”  noteikto pirmsskolas izglītības mērķi, uzdevumus, obligāto saturu un pirmsskolas izglītības īstenošanas principus, mācību procesa plānošanā tiek izmantota Pirmsskolas mācību programma (Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”).