Iestādē strādā 67 darbinieki, no tiem 33 pedagogi, 3 atbalsta personāla darbinieki – 2 pirmsskolas iestāžu un skolu māsas, skolotājs logopēds un 31 apkalpojošā personāla darbinieks. Iestādes vadību nodrošina vadītājs, vadītāja vietnieks (izglītības jomā) un vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Kopā ar grupu skolotājiem iestādē strādā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāji, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (peldēšanā), pirmsskolas izglītības skolotāji (latviešu valodas skolotāji), interešu izglītības skolotāji. 30 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 11  no tiem – maģistra grāds pedagoģijā. 3 skolotāji iegūst pirmsskolas pedagoga kvalifikāciju. Darbinieki ir orientēti uz pastāvīgu profesionālās meistarības pilnveidi un komandas darbu iestādes vīzijas sasniegšanā.