Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

MK 21.11.2018. noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”

MK 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”

MK 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”

MK 13.03.2012. noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

Oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) izmantošanas vadlīnijas 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu darbinieku “Ētikas kodekss”

Privātuma politika

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā  pirmsskolas izglītības iestādē organizē mācību procesu, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestādes nolikums