Darba plāns

Galvenie gada uzdevumi 2018./2019.mācību gadam (saskaņā ar Daugavpils pilsētas Pirmsskolas izglītības pedagogu metodiskās apvienības darba plānu):

1. Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā.

2. Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.

3. Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.

4. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana.

5.Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

 

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2017.-2018. mācību gadu skatīt šeit:  

administration/files/14BD_14PII_pasnovertejuma_zinojums2018.pdf

Pašnovērtējuma ziņojumu par 2018.-2019. mācību gadu skatīt šeit:

administration/files/14BD_14PII_pasvertejums2019_(30.08)-converted.pdf

 

 

 Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus un tehnisko specifikāciju publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam„Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. D14.PII2019/1 skatīt šeit:

administration/files/14BD_DP14PII_2019_1N_uzaicinajums_macibu_lidzeklu_piegade.docx

administration/files/14BD_DP14PII_2019_1N_tehniska_specifikacija_macibu_lidzeklu_piegade.docx

 

 

 

 

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.