Atpakaļ

Pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē 22/02/2019

Pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē.

Šī gada 14.februārī Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums „Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem”. Tajā piedalījās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste I.Zeļenkova un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji.

Vadītājas vietniece J.Smuļko vērsa klātesošo uzmanību kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas prezentēja savas labās prakses piemērus ceļā uz kompetenču pieeju mācību procesā.

R.Vaivode akcentēja domu par vienlaicīgi drošas un provocējošas vides radīšanu kā faktoru, kas rosina bērnus darboties un domāt. Savu ziņojumu skolotāja ilustrēja, prezentējot integrētās rotaļnodarbības ar sporta dominanti videoierakstu.

J.Saukāne aktualizēja nepieciešamību radīt bērnam iespēju darboties, izteikt savu viedokli un kļūdīties pašam. Skolotāja prezentēja rotaļnodarbības fragmentus, kur bērni no dažādiem materiāliem patstāvīgi izgatavoja putnu barotavas.

R.Viļkele piedāvāja noskatīties viņas vadīto rotaļnodarbību ar matemātikas dominanti pirmsskolas iestādes laukumiņā. Te varēja vērot, ka skolotāja virza bērnus pašus uzstādīt sev mērķi, uzdevuma izpildes kritērijus un tad patstāvīgi meklēt problēmas risināšanas iespējas.

L.Pudāne un I.Morozova dalījās pieredzē ar to, kā skolotājs rotaļnodarbībā ar atvērta tipa jautājumu un formatīvās vērtēšanas palīdzību var virzīt bērnus izprast pazīstamu situāciju cēloņus un sekas, meklēt dažādus risinājumus un novērtēt izdarīto. Abas skolotājas atzīmēja, ka pieaugušajam jābūt ļoti pacietīgam, lai neatbildētu bērna vietā un nedarītu bērna vietā to, ko bērns var paveikt pats.

M.Judinas prezentētajā videosižetā varēja redzēt, kā bērni apgūst sadzīves darbību algoritmus, formulē vienkāršas sakarības, aktīvi līdzdarbojoties darba vietas sagatavošanā, lemjot par nepieciešamā inventāra izvēli un izvērtējot savas darbības sekas.

Savukārt E.Zeiliņa un I.Malčanova atzīmēja, ka kompetenču pieejas kontekstā attīstošās rotaļas saglabā savu aktualitāti. Skolotājas pastāstīja par dažām didaktiskajām rotaļām kritiskās domāšanas prasmju attīstībai un par to, kā var didaktiskās rotaļas izmantot problēmu risināšanas gaitā.

Visām semināra dalībniecēm tika piedāvāta dinamiskā pauze, kur, strādājot komandā, vajadzēja izdomāt problēmas risināšanas stratēģiju.

Nobeigumā pirmsskolas izglītības darba speciāliste I.Zeļenkova pozitīvi novērtēja Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes komandas sniegumu ceļā uz kompetenču pieeju, un aicināja arī citu iestāžu pārstāvjus nebaidīties mēģināt un darīt.

 

Informāciju sagatavoja:

vadītājas vietniece J.Smuļko, pirmsskolas izglītības skolotāja I.Bambāne

Copyright © 2012-2013 Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde. All rights reserved.