2019./2020.mācību gada galvenie uzdevumi un prioritātes

Joma

Prioritātes un uzdevumi

Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un pirmsskolas izglītības programmu kvalitatīva īstenošana:

 • Ieviest jaunu mācību satura apguves plānošanu.
 • Pilnveidot bilingvālās pieejas 2.modeļa īstenošanas kvalitāti mazākumtautību grupās.
 • Nodrošināt mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.
Mācīšana un mācīšanās Jēgpilna mācību procesa organizēšana, kura gala rezultātā ir kvalitatīva bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei:

 • Īstenot kompetenču pieeju, akcentējot caurviju prasmes mācību procesā.
 • Sekmēt mācību un mācīšanās procesa (rotaļnodarbību) organizēšanas kvalitāti.
 • Ieviestjaunu izglītojamo mācību snieguma un sasniegumu vērtēšanu, ievērojot mācību programmā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus un mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
 • Veicināt vecāku līdzdalību un līdzatbildību mācību procesā, regulāri informējot vecākus par izglītojamā sasniegumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 • Apzināt un aktīvi izmantot pedagoģiskajā darbā iestādes un āra vides attīstošo potenciālu.
 • Turpināt piesaistīt sadarbības partnerus mācību satura kvalitatīvai īstenošanai.
Izglītojamo sasniegumi Atbalstošas vides nodrošināšana izglītojamo ikdienas sasniegumu veicināšanai un individuālo spēju attīstīšanai:

 • Veicināt grupas skolotāju, priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla sadarbību bērnu ikdienas sasniegumu uzlabošanai.
 • Meklēt risinājumus ikdienas mācību sasniegumu uzlabošanai individuāli katram izglītojamam.
 • Veicināt vecāku līdzdalību un līdzatbildību par bērna ikdienas mācību sasniegumiem.
 • Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju iesaistīties ar mācību un audzināšanas procesu saistītajos iestādes un ārpus iestādes rīkotajos pasākumos.
Atbalsts izglītojamiem Atbalsta pasākumu pilnveide izglītojamo drošības, veselības un attīstības veicināšanai:

 • Turpināt pilnveidot vecāku kompetences bērna izglītības atbalstam.
 •  Nodrošināt bērnu drošību,  aktualizējot un veicot preventīvas darbības drošības, veselīga uztura, higiēnas un veselības aprūpes jomās.
 • Turpināt paplašināt karjeras izglītības pasākumu klāstu, meklējot jaunus sadarbības partnerus.
 • Turpināt pedagogu profesionālo pilnveidi jautājumos, kas saistīti ar bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā programmā.
Iestādes vide

Pedagoģiskais darbs

Emocionālās un fiziskās vides pilnveide kompetencēs balstītas mācīšanas pieejas nodrošināšanai:

 • Veicināt pozitīvu pašapziņu un uz savstarpēju cieņu balstītu sadarbību, pilnveidojot un aktualizējot Iekšējās kārtības noteikumus, Darba kārtības noteikumus, programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.
 • Turpināt sociāli emocionālo prasmju izkopšanu, pozitīvu savstarpējo attiecību veicināšanu.
 • Apzināt darbinieku vaļaspriekus un prasmes, veicināt to izmantošanu jaunu tradīciju izkopšanai, kultūrvides pilnveidošanai.

Saimnieciski

organizatoriskais darbs

 • Iekārtot iestādes iekštelpu un ārtelpas vidi atbilstoši patstāvīga izziņas procesa pilnveidošanai.
Iestādes resursi

Pedagoģiskais darbs

Pedagogu profesionālās kapacitātes pilnveidošana un nodrošināšana ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanai. Inovatīvo mācību līdzekļu veidošana kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanai:

 • Turpināt sniegt metodisko atbalstu kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanā.
 • Atbalstīt pedagogus profesionālās kompetences paaugstināšanā divvalodu metodoloģijā, kompetenču pieejas īstenošanā un  mediācijas prasmju apgūšanā.
 • Atbalstīt pedagogus inovatīvo mācību līdzekļu veidošanā kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanai.
 • Aktivizēt labās prakses piemēru popularizēšanu un pārmantošanu, sadarbībā ar iestādes kolēģiem un citu pirmsskolas iestāžu pedagogiem.

Saimnieciski organizatoriskais darbs

 • Nodrošināt 5-6 gadīgu bērnu grupas ar datoriem pedagogu sadarbībai, efektīvai mācību satura plānošanai un īstenošanai.
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Vienotas izpratnes veidošana darbiniekos par pirmsskolas mērķiem un uzdevumiem.

 • Pilnveidot iekšējo komunikāciju efektīvai aktuālās informācijas apmaiņai.
 • Nodrošināt regulāru atgriezenisku saiti par katra darbinieka atbildību un ieguldījumu pirmsskolas mērķu sasniegšanā.
 • Veicināt komandas darbu ar iestādes darbību saistīto jautājumu risināšanā.
 • Pilnveidot iestādes pašvērtēšanas sistēmu, papildinot to ar darbinieku aptaujām iestādes darba novērtēšanai un individuālām sarunām ar darbiniekiem.