2020./2021.mācību gada galvenie uzdevumi un prioritātes

Joma Prioritātes un uzdevumi
Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un pirmsskolas izglītības programmu kvalitatīva īstenošana:

·         Pilnveidot bilingvālās izglītības un valsts valodas apguves kvalitāti.

·         Akcentēt vērtības un tikumus pirmsskolas izglītības iestādes mācību un audzināšanas darbā.

·         Nodrošināt mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.

·         Nodrošināt bērniem iespēju apgūt mācību saturu attālināti.

Mācīšana un mācīšanās Jēgpilna mācību procesa organizēšana, kura gala rezultātā ir kvalitatīva bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei:

·         Paaugstināt latviešu valodas mācīšanas kvalitāti integrētajā mācību procesā.

·         Pilnveidot integrēto rotaļnodarbību  plānošanu  un organizēšanu, izmantojot iestādes āra vides un tuvākās apkārtnes attīstošo potenciālu.

·         Uzlabot formatīvās vērtēšanas kvalitāti.

·         Veicināt izglītojamo vecāku līdzdalību mācību procesā, regulāri informējot vecākus par izglītojamā mācību sasniegumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

·         Turpināt piesaistīt sadarbības partnerus mācību satura kvalitatīvai īstenošanai.

Izglītojamo sasniegumi Atbalstošas vides nodrošināšana izglītojamo ikdienas sasniegumu veicināšanai un individuālo spēju attīstīšanai:

·         Veicināt grupas skolotāju, priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla sadarbību bērnu ikdienas sasniegumu uzlabošanai.

·         Pilnveidot sadarbību ar vecākiem  bērna ikdienas mācību sasniegumu veicināšanai.

·         Veicināt izglītojamo līdzdalību ārpus iestādes rīkotajos pasākumos, kas saistīti ar mācību un audzināšanas procesu.

Atbalsts izglītojamiem Atbalsta pasākumu pilnveide izglītojamo drošības, veselības un attīstības veicināšanai:

  • Nodrošināt bērnu drošību,  aktualizējot un veicot preventīvas darbības drošības, veselīga uztura, higiēnas un veselības aprūpes jomās.
  • Savlaicīgi un operatīvi veikt preventīvos drošības pasākumus Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai.
  • Pielāgot izglītojošo pasākumu klāstu izglītojamiem par drošību un veselīgo dzīves veidu.
  • Turpināt attīstīt iestādes audzināšanas darba tradīcijas, attīstot vērtību sistēmu un izkopjot tikumus, tai skaitā, interešu izglītībā.

·         Turpināt pilnveidot sadarbību ar vecākiem bērna izglītības atbalstam.

Iestādes vide  

Pedagoģiskais darbs

Emocionālās un fiziskās vides pilnveide kompetencēs balstītas mācīšanas pieejas nodrošināšanai:

  • Turpināt sociāli emocionālo prasmju izkopšanu, pozitīvu savstarpējo attiecību veicināšanu.
  • Sekmēt izglītojamo drošību un pozitīvu uzvedību.
  •  Iestādes tradīciju izkopšana un jaunas iestādes tradīciju un kultūrvides attīstīšana.
 

Saimnieciski

organizatoriskais darbs

 

·         Iekārtot iestādes iekštelpu un ārtelpas vidi izglītojamo jēgpilnas darbošanās iespēju nodrošināšanai.

 

Iestādes resursi  

Pedagoģiskais darbs

 

 

 

 

Pedagogu profesionālās kapacitātes pilnveidošana un nodrošināšana ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem resursiem kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanai. Inovatīvo mācību līdzekļu veidošana kompetenču pieejas un jaunā mācību satura īstenošanai:

 

  • Veicināt mūsdienīgu IKT, digitālo mācību līdzekļu un resursu izmantošanu mācību procesā un skolvadībā.
  • Veicināt skolotāju profesionālo pilnveidi jaunā mācību satura īstenošanas jautājumos (kvalitatīva latviešu valodas mācīšana integrētajā mācību procesā, mācību individualizācija un diferenciācija,  vērtību un tikumu izkopšanas mācību procesā, integrētā mācību procesa organizācija ārā u.c.).

·         Veicināt iestādes un vecāku ciešu sadarbību, plaši izmantojot elektroniskās mācību vides resursus.

 

Saimnieciski organizatoriskais darbs

·         Nodrošināt 1-5 gadīgu bērnu grupas ar datoriem pedagogu sadarbībai, efektīvai mācību satura plānošanai un īstenošanai.
Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Vienotas darbinieku izpratnes veidošana par pirmsskolas mērķiem un uzdevumiem:

·         Turpināt pilnveidot iekšējo komunikāciju efektīvai aktuālās

informācijas apmaiņai.

·         Sistēmiski aktualizēt skolas iekšējās dokumentācijas saturu pedagogiem, izglītojamo vecākiem.

·         Nodrošināt racionālu mācību procesa uzraudzību un atbalstu pedagogiem.

·         Aktīvāk iesaistīt iestādes personālu un izglītojamo vecākus darba pašvērtēšanas un plānošanas procesā.